Napisz/Zadzwoń

O mediacji jako takiej (o mediacji ogólnie)

Materiał przygotowany w oparciu o książkę: E. Gmurzyńska, R. Morek, red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018.

Czym jest mediacja?

  1. Jedną z tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
  2. Metodą rozwiązywania sporów, w której celem jest ugoda.
  3. Dążeniem do ugody w sporach w obecności bezstronnego, neutralnego i profesjonalnego obserwatora, tzw. mediatora.
  4. Dobrowolną metodą rozwiązywania sporów.
  5. Czymś innym, niż negocjacje.
  6. Ugodową metodą rozwiązywania konfliktu, w której odpowiedzialność za ugodę ponoszą strony konfliktu.

Mediacja ma wiele rodzajów i technik

Rodzaje mediacji:

W literaturze przedmiotu pojęcie rodzaju mediacji jest używane synonimicznie z pojęciami modelu mediacji oraz typu mediacji.

mediacja facylitatywna (facilitative mediation):
Nazywana jest także mediacją klasyczną, jej istotą jest dojście do ugody za pomocą kreatywnych rozwiązań proponowanych przez strony sporu. Oznacza to, że mediator nie proponuje, a jedynie wspomaga.
góra strony
mediacja ewaluatywna (evaluative mediation):
Istotą tej mediacji jest dochodzenie do ugody z pomocą rozwiązań proponowanych przez mediatora, który pełni rolę eksperta w danej dziedzinie, a także osoby, która informuje o sytuacji prawnej stron, może przedstawić stronom swoje przewidywania co do rozstrzygnięć sądowych danego sporu.
góra strony
mediacja oparta na interesach stron (interest based mediation):
Nazywana także mediacją koncetrującą się na rozwiązaniu sporu. Mediacja ta jest współcześnie najbardziej rozpowszechnionym jej typem. „Zastosowanie strategii opartej na interesach stron, określonej również jako strategia win-win, w której każda strona wygrywa, powoduje, że strony współpracują ze sobą w celu osiągnięcia porozumienia”.
góra strony
mediacja transformatywna (transformative mediation):
Istotą tej mediacji jest doprowadzenie do zmiany sposobu widzenia danego sporu przez «wzmocnienie» stron oraz przez wzajemne «uznanie».
góra strony
mediacja narratywna (narrative mediation):
Bardzo ciekawy typ mediacji, w którym istotą są opowiadane historie stron konfliktu, a nie ich cele czy motywacje, prymat obrazu świata stron (prymat światopoglądu) nad faktami i przyczynami zdarzeń.
góra strony
mediacja humanistyczna (humanistic mediation):
Sensem tej mediacji jest uznanie udziału w sporze silnych emocji i skierowanie uwagi na nie właśnie po to, żeby je zrozumieć, wyciszyć, a następnie, żeby strony mogły podjąć ze sobą dialog w celu uzdrowienia relacji.
góra strony

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...